Deze website is eigendom van:
Flam3D vzw
De Weven 7
3583 Beringen-Paal

Door deze website in te voeren en te gebruiken, stemt u expliciet met tot de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, waaronder merken, logo’ s, ontwerpen, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Flam3D vzw of rechthebbende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de eindgebruiker.

Flam3D vzw spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld altijd volledig, juist, accuraat en actueel blijft. Ondanks deze inspanningen kunnen in de gegeven informatie onnauwkeurigheden voorkomen. Indien de weergegeven informatie onjuistheden bevat of indien specifieke informatie op of via de website niet beschikbaar is, zal Flam3D vzw zich inspannen om dit recht te zetten.
Flam3D vzw kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Als u nauwkeurigheden in de informatie die via deze website ter beschikking van de gebruiker staat, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Flam3D vzw staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Flam3D vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of anderszins, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van en zonder enige beperking; elk verlies, elke werkonderbreking, schade aan programma’s of andere gegevens van het computersysteem, de software van of andere gebruiker.

De website kan hyperlinks of pagina’s van derden bevatten of onrechtstreeks naar deze pagina’s verwijzen. Het opzetten van links naar deze websites of pagina’s impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Flam3D vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en gemachtigde rechtbanken
Op deze site is de Belgische wet of wetgeving van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.